චෙන්ග්ඩු කලාපීය තාක්‍ෂණ සමාගම

ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත (එච්අයිසී) අභ්‍යන්තර ආර්ද්‍රතා තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා රික්ත මුද්‍රා තැබූ තෙතමනය බාධක බෑග් තුළ භාවිතා කෙරේ. දෘෂ්‍යමාන වර්‍ණ වෙනස් වීමක් සමඟ විවිධ මට්ටමේ ආර්ද්‍රතාවයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන සංවේදී ලප මෙම කාඩ් පතේ ඇත.

ආර්ද්‍රතා කාඩ්පත් කොබෝල්ට් සහ කොබෝල්ට් රහිත කාණ්ඩවලට අයත් වේ

යෙදුමේ විෂය පථය (කාර්මික ඉලෙක්ට්‍රෝනික කර්මාන්තය) *

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ඇසුරුම්, දෘෂ්‍ය උපකරණ සහ සංවේදී සංරචක * සියලු වර්ගවල රික්ත ඇසුරුම්, * අයිසී / ඒකාබද්ධ / පරිපථ පුවරුව

නිෂ්පාදන ප්රමිති   

* 2004 /73 / EC (යුරෝපා සංගම් පාරිසරික රෙගුලාසි)

* GJB2494 - 95 (මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මිලිටරි ප්‍රමිති)

* MIL-I-8835A (එක්සත් ජනපද මිලිටරි ඇසුරුම් ප්‍රමිතිය)

* ජෙඩෙක් (ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඝටක කර්මාන්ත ප්‍රමිති සම්මේලනය)

නිෂ්පාදන සම්මතය

* 2004/73 / ඊසී (යුරෝපා සංගම් පාරිසරික නියාමනය)

* GJB2494-95 (මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මිලිටරි ප්‍රමිතිය)

* MIL-I-8835A (එක්සත් ජනපද මිලිටරි ඇසුරුම් ප්‍රමිතිය)

* ජෙඩෙක් (ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක කර්මාන්ත ප්‍රමිති සංගමය)

පරම්පරාව

ජී -1-1

ජී -1-2

ජී -2

ජී -3

ජී -4

වර්ණ වෙනස් කිරීම

නිල් (වියළි)

---- රෝස (තෙත්)

නිල් (වියළි)

---- රෝස (තෙත්)

දුඹුරු (වියළි)

---- නිල් (තෙත්)

කහ (වියලි)

---- කොළ (තෙත්)

කහ (වියලි)

---- කොළ (තෙත්)

කොබෝල්ට් ඩයික්ලෝරයිඩ් රහිතයි

නැත

ඔව්

ඔව්

ඔව්

ඔව්

කොබෝල්ට් රහිතයි

නැත

නැත

ඔව්

ඔව්

ඔව්

හැලජන් වලින් තොරයි

නැත

නැත

නැත

ඔව්

ඔව්

ඊඑස්ඩී (10^5-10^7Ω)

නැත

නැත

නැත

නැත

ඔව්

පිරිවිතර (ඉහත සඳහන් සියළුම එච්අයිසී වර්ග සියල්ල පහත ස්ථාන වලින් සැකසිය හැක):

6-ස්ථානය

10%-20%-30%-40%-50%-60%

4-ස්ථානය

10%-20%-30%-40%

3-ස්ථානය

5%-10%-60%

5%-10%-15%

10%-20%-30%

30%-40%-50%

1-ස්ථානය

8%